TRỢ GIÚP DỊCH VỤ

Chào mừng quý vị đến với trang web và các thuộc tính trên di động của Vietnam.com.co và các ứng dụng phần mềm liên quan (đôi khi được gọi là “ứng dụng”), dữ liệu, SMS, API, email, trò chuyện và trao đổi qua điện thoại, nút, widget và quảng cáo (tất cả các mục này được gọi chung trong tài liệu này là “Dịch vụ”; xét chung hơn, các trang web và các thuộc tính trên di dộng của Vietnam.com.co sau đây được gọi là “trang web”).
Dịch vụ được cung cấp cho quý vị với điều kiện là quý vị chấp thuận các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu dưới đây (gọi chung là “Thỏa thuận” này). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ này, quý vị đồng ý chịu sự ràng buộc của Thỏa thuận này và cam đoan rằng quý vị đã đọc và hiểu các điều khoản trong Thỏa thuận. 

Vui lòng đọc kỹ Thỏa thuận này vì Thỏa thuận có chứa thông tin liên quan đến các quyền hợp pháp của quý vị và các giới hạn đối với các quyền này cũng như một phần đề cập đến luật áp dụng và thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Nếu không chấp nhận tất cả các điều khoản và điều kiện này, quý vị không được phép sử dụng Dịch vụ.

Nếu quý vị có tài khoản Vietnam.com.co và muốn chấm dứt Thỏa thuận này, quý vị có thể chấm dứt Thỏa thuận bất kỳ lúc nào bằng cách đóng tài khoản của mình và không còn truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ 

Dịch vụ sẽ được gọi là “Nội dung”. Các cụm từ “chúng tôi”, “của chúng tôi” và “Vietnam.com.co” đề 

Dịch vụ chỉ được cung cấp nhằm:

 1. Hỗ trợ khách hàng thu thập thông tin du lịch, đánh giá đăng Nội dung, tìm kiếm và đặt dịch vụ du lịch và đặt chỗ; và dịch cụ khác
 2. Hỗ trợ các cửa hàng  doanh nghiệp du lịch và dịch vụ khách sạn trong việc thu hút khách hàng và khách hàng tiềm năng bằng các dịch vụ miễn phí và/hoặc trả phí được cung cấp bởi hoặc thông qua Công ty Vietnam.com.co.

Chúng tôi có thể thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa thuận này dưới hình thức khác trong tương lai theo các điều khoản và điều kiện trong tài liệu này và quý vị hiểu cũng như đồng ý rằng việc quý vị tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Dịch vụ sau khi thực hiện thay đổi đó có nghĩa là quý vị chấp nhận Thỏa thuận đã cập nhật hoặc sửa đổi. Chúng tôi sẽ ghi chú ngày thực hiện sửa đổi Thỏa thuận này gần đây nhất ở cuối Thỏa thuận này và mọi bản sửa đổi đều sẽ có hiệu lực ngay khi đăng tải. Chúng tôi sẽ thông báo cho người dùng đã đăng ký Dịch vụ của chúng tôi (những người dùng đã đăng ký đó được gọi là “Chủ tài khoản”) về thay đổi quan trọng đối với các điều khoản và điều kiện này bằng cách gửi thông báo đến địa chỉ email được liên kết với hồ sơ của Chủ tài khoản hoặc bằng cách đăng thông báo trên trang web của chúng tôi. Hãy nhớ thường xuyên quay lại trang này để xem phiên bản mới nhất của Thỏa thuận này.

SỬ DỤNG DỊCH VỤ

Để sử dụng Dịch vụ, quý vị cần đảm bảo rằng (i) mọi thông tin được cung cấp thông qua Dịch vụ cho  Vietnam.com.co là đúng, chính xác, hiện hành và đầy đủ, (ii) nếu quý vị là Chủ tài khoản, quý vị sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của mình, giám sát và hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của quý vị bởi bất cứ ai khác ngoài quý vị, (iii) quý vị đủ 13 tuổi trở lên (tại một số khu vực thẩm quyền, luật pháp địa phương có thể yêu cầu độ tuổi lớn hơn) để đăng ký tài khoản, sử dụng Dịch vụ và đóng góp cho trang web của chúng tôi và (iv) quý vị có thẩm quyền pháp lý để tham gia vào Thỏa thuận này cũng như sử dụng Dịch vụ, bao gồm các trang web của chúng tôi theo tất cả các điều khoản và điều kiện có tại đây. Công ty Vietnam.com.co không chủ đích thu thập thông tin của bất kỳ cá nhân nào dưới 13 tuổi. Theo quyết định riêng của mình, chúng tôi có quyền từ chối bất kỳ ai truy cập Dịch vụ vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, lý do vi phạm Thỏa thuận này. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bao gồm bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào hỗ trợ chia sẻ Nội dung đến hoặc từ trang web của bên thứ ba, quý vị hiểu rằng quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về bất kỳ thông tin nào mà quý vị chia sẻ với Công ty Vietnam.com.co. Quý vị chỉ có thể truy cập Dịch vụ như dự định thông qua chức năng được cung cấp của Dịch vụ và được cho phép theo Thỏa thuận này.

Sao chép, chuyển giao, tái tạo, chép lại, đăng hoặc phân phối lại (a) Nội dung hoặc bất kỳ phần nào trong đó và/hoặc (b) Dịch vụ thường bị nghiêm cấm khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của Công ty Vietnam.com.co. Để yêu cầu cho phép, vui lòng chuyển yêu cầu của quý vị đến:

Giám đốc, bộ phận Quan hệ đối tác và phát triển kinh doanh

Vietnam.com.co  

Để truy cập một số tính năng nhất định của Dịch vụ, quý vị sẽ cần phải trở thành Chủ tài khoản bằng cách tạo tài khoản. Khi tạo một tài khoản, quý vị phải cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác. Quý vị hoàn toàn chịu trách nhiệm về hoạt động diễn ra trên tài khoản của mình, bao gồm tương tác và liên lạc với người khác và quý vị phải bảo vệ tài khoản của mình. Nhằm mục đích này, nếu quý vị là Chủ tài khoản, quý vị đồng ý cập nhật thông tin liên lạc của mình.  

Nếu quý vị đang tạo tài khoản Vietnam.com.co nhằm mục đích thương mại và chấp nhận Thỏa thuận này thay mặt công ty, tổ chức hoặc pháp nhân khác, quý vị cam đoan và đảm bảo rằng quý vị được ủy quyền làm như vậy và có quyền ràng buộc tổ chức đó với Thỏa thuận này, trong trường hợp đó, các từ “quý vị” và “của quý vị” được sử dụng trong Thỏa thuận này sẽ đề cập đến tổ chức đó và cá nhân hành động thay mặt cho công ty sẽ được gọi là “Đại diện kinh doanh”.

Thông qua việc quý vị sử dụng Dịch vụ, quý vị có thể gặp các liên kết dẫn đến các trang web và ứng dụng của bên thứ ba hoặc có thể tương tác với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Điều này có thể bao gồm khả năng chia sẻ Nội dung từ Dịch vụ, bao gồm cả Nội dung của quý vị, với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba đó. Xin lưu ý rằng các trang web và ứng dụng của bên thứ ba có thể hiển thị công khai Nội dung được chia sẻ đó. Các bên thứ ba này có thể tính phí sử dụng một số nội dung hoặc dịch vụ nhất định được cung cấp trên hoặc thông qua trang web của họ. Do đó, quý vị cần thực hiện mọi hoạt động tìm hiểu cần thiết hoặc phù hợp trước khi tiếp tục tiến hành giao dịch với bất kỳ bên thứ ba nào để xác định xem quý vị có phải trả phí không. Trong trường hợp Công ty Vietnam.com.co cung cấp chi tiết về phí hoặc chi phí cho nội dung hoặc dịch vụ của bên thứ ba thì thông tin đó chỉ được đưa ra nhằm mục đích thuận tiện và cung cấp thông tin. Quý vị tự chịu mọi rủi ro khi tương tác với các trang web và ứng dụng của bên thứ ba. Quý vị thừa nhận và đồng ý rõ ràng rằng Công ty Vietnam.com.co không chịu trách nhiệm hoặc trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ trang web hoặc ứng dụng nào của bên thứ ba.

Một số Nội dung quý vị thấy hoặc truy cập dưới hình thức khác trên hoặc thông qua Dịch vụ được sử dụng nhằm mục đích thương mại. Quý vị đồng ý và hiểu rằng Công ty Vietnam.com.co có thể đặt quảng cáo và khuyến mãi trên Dịch vụ song song, gần, liền kề hoặc sát với Nội dung của quý vị (bao gồm, đối với video hoặc nội dung động khác, trước, trong hoặc sau khi nội dung đó trình bày) cũng như Nội dung của đối tượng khác.

CÁC SẢN PHẨM BỔ SUNG

Đôi khi, Công ty Vietnam.com.co có thể quyết định thay đổi, cập nhật hoặc ngừng các sản phẩm và tính năng nhất định của Dịch vụ. Quý vị đồng ý và hiểu rằng Công ty Vietnam.com.co không có nghĩa vụ lưu trữ hoặc duy trì Nội dung của quý vị hoặc thông tin khác mà quý vị cung cấp, ngoại trừ trong phạm vi quy định của luật hiện hành.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ khác có thể được điều chỉnh bởi các điều khoản hoặc thỏa thuận bổ sung. Nếu quý vị sử dụng bất kỳ dịch vụ nào khác như vậy, các điều khoản bổ sung sẽ được cung cấp và sẽ nằm trong Thỏa thuận này, trừ khi các điều khoản bổ sung đó loại trừ hoặc thay thế rõ ràng Thỏa thuận này. Ví dụ: nếu quý vị sử dụng hoặc mua các dịch vụ bổ sung đó nhằm mục đích thương mại hoặc kinh doanh, quý vị phải đồng ý với các điều khoản bổ sung áp dụng. Trong trường hợp bất kỳ điều khoản nào khác xung đột với các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận này, các điều khoản bổ sung sẽ chi phối trong phạm vi xung đột liên quan đến các dịch vụ cụ thể đó.

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Nội dung và thông tin sẵn có trên và thông qua Dịch vụ này (bao gồm, nhưng không giới hạn ở, tin nhắn, dữ liệu, thông tin, văn bản, nhạc, âm thanh, hình ảnh, đồ họa, video, bản đồ, biểu tượng, phần mềm, mã hoặc tài liệu khác) cũng như cơ sở hạ tầng được dùng để cung cấp Nội dung và thông tin đó là tài sản độc quyền của Công ty Vietnam.com.co hoặc được bên thứ ba cấp phép cho Công ty Vietnam.com.co. Đối với tất cả Nội dung không phải Nội dung của quý vị, quý vị đồng ý không sửa đổi, sao chép, phân phối, chuyển giao, hiển thị, trình bày, tái tạo, công bố, cấp phép, tạo tác phẩm phái sinh, truyền hoặc bán hay bán lại bất kỳ thông tin, phần mềm, sản phẩm hay dịch vụ nào lấy từ hay thông qua Dịch vụ này. Ngoài ra, quý vị đồng ý không:

 • (i) sử dụng Dịch vụ hoặc Nội dung cho bất kỳ mục đích thương mại nào, ngoài phạm vi của các mục đích thương mại được cho phép rõ ràng theo Thỏa thuận này và các hướng dẫn có liên quan do Công ty Vietnam.com.co cung cấp;
 • (ii) truy cập, theo dõi, tái tạo, phân phối, chuyển giao, truyền phát, hiển thị, bán, cấp phép, sao chép hoặc khai thác dưới hình thức khác bất kỳ Nội dung nào của Dịch vụ này, bao gồm nhưng không giới hạn ở, hồ sơ và ảnh của người dùng, sử dụng bất kỳ robot, spider, scraper hay phương tiện tự động nào khác hay bất kỳ quy trình thủ công nào vì bất kỳ mục đích gì không theo Thỏa thuận này hoặc khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • (iii) vi phạm hạn chế trong mọi nhãn loại trừ robot trên Dịch vụ hoặc bỏ qua hay tránh né các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn việc truy cập Dịch vụ;
 • (iv) thực hiện bất kỳ hành động nào gây nên, hoặc có thể gây nên, theo quyết định riêng của chúng tôi, một lượng tải lớn không hợp lý hoặc không tương xứng với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;
 • (v) liên kết sâu đến bất kỳ phần nào của Dịch vụ vì bất kỳ mục đích gì khi chưa có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi;
 • (vi) “tạo khung”, “phản chiếu” hay nói cách khác là kết hợp bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào bất kỳ trang web hoặc dịch vụ nào khác khi chưa có sự cho phép trước bằng văn bản của chúng tôi;
 • (vii) tìm cách sửa đổi, biên dịch, điều chỉnh, chỉnh sửa, giải mã, phân tách hoặc sử dụng kỹ thuật đảo ngược bất kỳ chương trình phần mềm nào mà Công ty Vietnam.com.co sử dụng liên quan đến Dịch vụ;
 • (viii) tránh né, vô hiệu hóa hoặc can thiệp vào các tính năng liên quan đến bảo mật của Dịch vụ hoặc các tính năng ngăn chặn hoặc hạn chế sử dụng hoặc sao chép bất kỳ Nội dung nào; hoặc
 • (ix) tải xuống bất kỳ Nội dung nào trừ khi được Công ty Vietnam.com.co cung cấp rõ ràng để tải xuống.

CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ VÀ TIẾT LỘ

Mọi thông tin cá nhân mà quý vị đăng trên hoặc gửi liên quan đến Dịch vụ sẽ được sử dụng theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi. 

ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT VÀ VIỆC SỬ DỤNG CÁC VÙNG TƯƠNG TÁC KHÁC; CẤP GIẤY PHÉP

Chúng tôi mong nhận được phản hồi của quý vị. Xin lưu ý rằng bằng việc cung cấp Nội dung của quý vị cho hoặc thông qua Dịch vụ, gửi qua email, đăng tải qua bất kỳ sản phẩm đồng bộ hóa nào của Vietnam.com.co, thông qua các dịch vụ và ứng dụng của bên khác, hoặc bao gồm bất kỳ Nội dung nào của quý vị được truyền đến tài khoản Vietnam.com.co dựa trên bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào của Công ty Vietnam.com.co, đánh giá, câu hỏi, hình ảnh hoặc video, nhận xét, đề xuất, ý tưởng hoặc nội dung tương tự có trong bất kỳ Nội dung nào của quý vị, quý vị cấp cho Công ty Vietnam.com.co quyền không độc quyền, không mất phí bản quyền, lâu dài, có thể chuyển nhượng, không thể thu hồi và có thể cấp phép bổ sung đầy đủ để (a) lưu trữ, sử dụng, tái tạo, sửa đổi, chạy, điều chỉnh, biên dịch, phân phối, công bố, tạo tác phẩm phái sinh và hiển thị và trình bày công khai Nội dung đó của quý vị trên toàn thế giới thông qua mọi phương tiện truyền thông, hiện đã biết hoặc sẽ được sáng chế trong tương lai; (b) cung cấp Nội dung của quý vị cho phần còn lại của thế giới và cho phép những đối tượng khác làm vậy; (c) cung cấp, quảng bá và cải thiện Dịch vụ và cung cấp Nội dung của quý vị được chia sẻ trên Dịch vụ cho các công ty, tổ chức hoặc cá nhân khác để chia sẻ chung, truyền phát, phân phối, quảng bá hoặc công bố Nội dung đó của quý vị trên các phương tiện truyền thông và dịch vụ khác theo Chính sách quyền riêng tư của chúng tôi và Thỏa thuận này; và (d) sử dụng tên và/hoặc thương hiệu mà quý vị gửi liên quan đến Nội dung đó của quý vị. Quý vị xác nhận rằng Vietnam.com.co có thể tùy ý cho biết thông tin tác giả của Nội dung của quý vị. Quý vị cũng cấp cho Công ty Vietnam.com.co quyền theo đuổi pháp lý đối với bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào vi phạm các quyền của quý vị hoặc của Công ty Vietnam.com.co đối với Nội dung của quý vị do vi phạm Thỏa thuận này. Quý vị xác nhận và đồng ý rằng Nội dung của quý vị không phải là bí mật và độc quyền. Quý vị xác nhận, cam đoan và đảm bảo rằng quý vị sở hữu hoặc có giấy phép, quyền (bao gồm bản quyền và quyền sở hữu khác), sự chấp thuận và sự cho phép cần thiết để công bố và sử dụng dưới hình thức khác (và cho Công ty Vietnam.com.co công ty và sử dụng dưới hình thức khác) Nội dung của quý vị như được cho phép theo Thỏa thuận này.

Nếu quý vị được xác định là người nắm giữ các quyền đạo đức (bao gồm các quyền về thông tin tác giả hoặc tính toàn vẹn) đối với Nội dung, quý vị theo đây tuyên bố rằng, trong phạm vi luật hiện hành cho phép, (a) quý vị không yêu cầu sử dụng thông tin nhận dạng cá nhân liên quan đến Nội dung hay bất kỳ tác phẩm phái sinh hoặc nâng cấp hay cập nhật nào; (b) quý vị không phản đối Công ty Vietnam.com.co hay các đơn vị được cấp phép, đơn vị kế nhiệm và đơn vị được nhượng quyền của Công ty Vietnam.com.co công bố, sử dụng, sửa đổi, xóa hay khai thác Nội dung của quý vị; (c) quý vị từ bỏ vĩnh viễn và đồng ý không khiếu nại hay đòi bất kỳ quyền nào đối với bất kỳ và tất cả các quyền đạo đức của tác giả đối với bất kỳ phần nào trong Nội dung của quý vị; và (d) quý vị miễn trừ vĩnh viễn cho Công ty Vietnam.com.co, các đơn vị được cấp phép, đơn vị kế nhiệm và đơn vị được nhượng quyền của Công ty Vietnam.com.co khỏi mọi khiếu nại mà quý vị có thể đòi chống lại Công ty Vietnam.com.co dựa trên bất kỳ quyền đạo đức nào như vậy.

Lưu ý rằng bất kỳ phản hồi nào và đề xuất khác mà quý vị cung cấp có thể được sử dụng bất kỳ lúc nào và chúng tôi không có nghĩa vụ bảo mật thông tin đó.

Dịch vụ có thể gồm các diễn đàn thảo luận, bảng tin, dịch vụ đánh giá, bảng tin du lịch hoặc các diễn đàn khác mà quý vị có thể đăng Nội dung của mình, như đánh giá về trải nghiệm du lịch, tin nhắn, tài liệu hoặc các mục khác (“Vùng tương tác”). Nếu Vietnam.com.co cung cấp các Vùng tương tác đó trên trang web thì quý vị sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với việc sử dụng Vùng tương tác đó và tự chịu mọi rủi ro khi sử dụng. Công ty Vietnam.com.co không bảo đảm bất kỳ sự bảo mật nào đối với bất kỳ Nội dung nào mà quý vị cung cấp cho Dịch vụ hoặc trong bất kỳ Vùng tương tác nào.  Trong trường hợp bất kỳ tổ chức nào thuộc Công ty Vietnam.com.co cung cấp bất kỳ hình thức nào của kênh liên lạc riêng tư giữa các Chủ tài khoản, quý vị đồng ý rằng (các) tổ chức đó có thể theo dõi nội dung của các liên lạc đó để giúp bảo vệ cộng đồng của chúng tôi và Dịch vụ. Quý vị hiểu rằng Công ty Vietnam.com.co không chỉnh sửa hay kiểm soát tin nhắn người dùng được đăng tải hoặc phân phối thông qua Dịch vụ bao gồm tin nhắn gửi qua mọi phòng trò chuyện, bảng tin hay diễn đàn liên lạc khác và trong mọi trường hợp sẽ không chịu trách nhiệm hay trách nhiệm pháp lý đối với các tin nhắn đó.  Cụ thể, Vietnam.com.co không chỉnh sửa hay kiểm soát Nội dung của người dùng xuất hiện trên trang web.  Tuy nhiên, Công ty Vietnam.com.co có quyền xóa mà không cần thông báo bất kỳ tin nhắn nào như vậy hoặc Nội dung khác từ Dịch vụ, trong trường hợp họ tin với thiện chí rằng Nội dung đó vi phạm Thỏa thuận này hoặc tin rằng việc xóa là cần thiết một cách hợp lý để bảo vệ quyền của Công ty Vietnam.com.co và/hoặc những người dùng Dịch vụ khác. Nếu quý vị không đồng ý với việc xóa Nội dung của mình khỏi các trang web, quý vị có thể liên hệ với Vietnam.com.co bằng cách sử dụng email đến chúng tôi  để tiến hành phản đối.  Bằng cách sử dụng bất kỳ Vùng tương tác nào, quý vị hoàn toàn đồng ý chỉ gửi Nội dung của mình tuân theo các hướng dẫn được công bố của Vietnam.com.co, có hiệu lực tại thời điểm gửi và được Vietnam.com.co cung cấp cho quý vị.  Quý vị hoàn toàn đồng ý không đăng, tải lên, chuyển giao, phân phối, lưu trữ, tạo hoặc công bố thông qua Dịch vụ bất kỳ Nội dung nào của quý vị:

 1. Sai sự thật, phi pháp, gây hiểu nhầm, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm, bất lịch sự, dâm dục, khêu gợi, quấy rối (hoặc chủ trương quấy rối người khác), đe dọa, xâm phạm quyền riêng tư hoặc quyền công khai, lăng mạ, kích động, gian lận hay khiếm nhã;
 2. Có tính công kích rõ ràng đối với cộng đồng trực tuyến, chẳng hạn như nội dung cổ xúy phân biệt chủng tộc, sự cuồng tín, lòng căm thù hay gây hại về thể chất dưới mọi hình thức đối với bất kỳ nhóm người hay cá nhân nào;
 3. Cấu thành, khuyến khích, cổ xúy hay cung cấp hướng dẫn cho việc thực hiện một hoạt động phi pháp, tội phạm hình sự, tạo ra trách nhiệm dân sự, vi phạm quyền của bất kỳ bên nào tại bất kỳ quốc gia nào trên thế giới, hoặc tạo nên trách nhiệm pháp lý hay vi phạm bất kỳ luật địa phương, tiểu bang, quốc gia hay quốc tế nào, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, các quy định của Ủy ban chứng khoán và hối đoái Hoa Kỳ (SEC) hay mọi quy tắc của bất kỳ sàn giao dịch chứng khoán nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở, Sàn chứng khoán New York (NYSE), NASDAQ hay Sàn chứng khoán London;
 4. Cung cấp thông tin hướng dẫn về các hoạt động phi pháp như chế tạo hoặc mua vũ khí trái phép, vi phạm quyền riêng tư của người khác hay cung cấp hoặc tạo vi rút máy tính;
 5. Có thể vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, thương hiệu, bí mật thương mại, bản quyền hay quyền sở hữu trí tuệ hoặc quyền độc quyền khác của bất kỳ bên nào. Cụ thể là nội dung cổ xúy việc sao chép phi pháp hoặc trái phép tác phẩm có bản quyền của người khác, chẳng hạn như cung cấp các chương trình máy tính hoặc liên kết lậu đến tác phẩm đó, cung cấp thông tin nhằm tránh né các thiết bị chống sao chép do nhà sản xuất cài đặt hoặc cung cấp nhạc hay liên kết lậu đến các tệp nhạc lậu;
 6. Cấu thành thư gửi hàng loạt hoặc “thư spam”, “thư rác”, “thư dây chuyền” hoặc “mô hình kim tự tháp”;
 7. Giả mạo bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào hay bằng cách khác xuyên tạc mối quan hệ của quý vị với một cá nhân hoặc tổ chức, bao gồm cả Công ty Vietnam.com.co;
 8. Là thông tin riêng tư của bên thứ ba bất kỳ, bao gồm, nhưng không giới hạn ở, địa chỉ, số điện thoại, địa chỉ email, số An sinh xã hội và số thẻ tín dụng.  Lưu ý rằng họ của một cá nhân có thể được đăng lên trang web của chúng tôi, nhưng chỉ khi đã có được sự cho phép rõ ràng của cá nhân được nhận dạng đó;
 9. Có chứa các trang truy cập hạn chế hoặc yêu cầu mật khẩu hoặc các trang hay hình ảnh ẩn (không liên kết đến hay từ một trang có thể truy cập khác);
 10. Bao gồm hoặc nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi cho vi rút, dữ liệu lỗi hay các tệp có hại, hỏng hay phá hoại khác;
 11. Không liên quan đến chủ đề của (các) Vùng tương tác đăng tải Nội dung đó; hoặc
 12. Theo quyết định riêng của Vietnam.com.co, (a) vi phạm các tiểu mục trước trong tài liệu này, (b) vi phạm các hướng dẫn có liên quan của Vietnam.com.co được Vietnam.com.co cung cấp cho quý vị, (c) khiếm nhã, (d) hạn chế hay cản trở cá nhân khác sử dụng hay trải nghiệm Vùng tương tác hoặc bất kỳ khía cạnh nào khác của Dịch vụ, hoặc (e) có thể khiến bất kỳ công ty nào thuộc Công ty Vietnam.com.co hoặc người dùng của họ đứng trước nguy cơ bị tổn hại hoặc chịu trách nhiệm pháp lý ở bất kỳ hình thức nào.

Công ty Vietnam.com.co không chịu trách nhiệm và trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ Nội dung nào mà quý vị (trong trường hợp Nội dung của quý vị) hay bất kỳ bên thứ ba nào (trong trường hợp bất kỳ và tất cả Nội dung nói chung) đăng tải, lưu trữ, chuyển giao hoặc tải lên Dịch vụ hoặc đối với bất kỳ mất mát hay thiệt hại nào, Công ty Vietnam.com.co cũng không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sai lầm, phỉ báng, lời nói xấu, bôi nhọ, thiếu sót, sự giả dối, tục tĩu, khiêu dâm hay hành vi xúc phạm nào mà quý vị có thể gặp phải. Là nhà cung cấp dịch vụ tương tác, Vietnam.com.co không chịu trách nhiệm pháp lý đối với mọi phát biểu, tuyên bố hay bất kỳ Nội dung nào khác mà người dùng của Vietnam.com.co cung cấp (bao gồm cả quý vị đối với Nội dung của quý vị) trong trang web hoặc bất kỳ diễn đàn nào khác. Mặc dù Vietnam.com.co không có nghĩa vụ sàng lọc, chỉnh sửa hay theo dõi bất kỳ Nội dung nào được đăng tải hoặc phân phối qua bất kỳ Vùng tương tác nào nhưng Vietnam.com.co bảo lưu quyền, và có toàn quyền quyết định, xóa bỏ, sàng lọc, biên dịch hay chỉnh sửa mọi nội dung được đăng tải hoặc lưu trữ trên Dịch vụ này vào bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì mà không cần thông báo, hoặc thực hiện những hành động này thông qua bên thứ ba đại diện, và quý vị sẽ chịu hoàn toàn mọi trách nhiệm đối với việc sao lưu và thay thế mọi Nội dung quý vị đăng tải hoặc gửi cho chúng tôi hay lưu trữ trên Dịch vụ bằng chi phí của chính quý vị.

Mọi hình thức sử dụng Vùng tương tác hay các phần khác của Dịch vụ vi phạm với các điều trên đều vi phạm điều khoản của Thỏa thuận này và có thể dẫn đến, trong số các hình phạt khác, việc chấm dứt hoặc tạm đình chỉ các quyền của quý vị đối với việc sử dụng Vùng tương tác và/hoặc Dịch vụ nói chung.